Od nastanka prvih civilizacija pa sve do danas, zrnaste ratarske kulture su predstavljale osnovu poljoprivredne proizvodnje jer se baš od tih vrsta pravio možda najuniverzlaniji proizvod – hleb. Taj kolač napravljen na toliko načina da su neki i zaboravljeni, zadovoljavao je potrebe stanovništva na svim meridijanima. Svesni istorije mlevenja kao i važnosti proizvodnje kvalitetne hrane imamo još veći motiv da odgovorno obavljamo jedan od najstarijih poslova u ljudskoj istoriji.

Početkom 2015. godine počeli smo opsežne radove na remontu i unapređenju proizvodnog pogona mlina kako bi povećali kapacitet mlevenja sa 120 t na 200 t dnevno.

U saradnji sa najeminentnijim domaćim i svetskim stručnjacima urađen je, prvenstveno, detaljan tehnološki projekat koperaja, odnosno odeljenja pripreme pšenice, a kasnije i samog mlina sa svim pripadajućim činiocima. Sistem koji je uveden podrazumevao je, prethodno, potpunu zamenu postojećih mašina i postavljanje novih, odgovarajućeg kapaciteta i karakteristika. Osim samih mašina promenjen je i princip rada odeljenja pripreme pšenice. Čitav sistem je u potpunosti automatizovan, i njegov konstantan nadzor vrši se iz kontrolne sobe preko automatskog sistema upravljanja.

Prateći svetske trendove poboljšano je i samo čisćenje pšenice ubacivanjem dve nove, visoko efikasne, ribalice i zamenom postojećeg sistema aspiracije kako bi žito koje dolazi na mlevenje bilo najkvalitetnije moguće očišćeno.

Takođe, uveden je i dodatni sistem kvašenja pšenice te sada raspolažemo sa takozvanim, prvim i drugim kvašenjem koje nam omogućava ravnomernije i bolje upijanje vlage tokom sigurnih dvadeset do dvadesetčetiri sata odležavanja u komorama.

Sve ovo je preduslov za kvalitetniju preradu pšenice a samim tim i poboljšanje njenih reoloških karakteristika koje će se kasnije preneti i na sam finalni proizvod - brašno.

Po potrebi je moguće, u čitav proces, inkorporirati i treće kvašenje koje obezbeđuje dodatu količinu vlage, neposredno pred izlazak žita na prvi krupač, a koje ima pozitivan uticaj na sam kvalitet mlevenja i dobijanje sto čistijih međuproizvoda i finalnih proizvoda mlevenja.

Naravno, prema detaljno utvrđenom planu kontrole kvaliteta, na svim kritičnim kontronim tačkama odeljenja pripreme pšenice, postavljeni su najsavremeniji magneti za uklanjanje svih feromagnetnih primesa koje su, potencijalno, dospele u žito. Nakon uspešno završenog remonta i puštanja u rad odeljenja pripreme pšenice, u maju 2015. godine pristupili smo i potpunom remontu samog mlina.

Prema detaljno razvijenom tehnološkom dijagramu procesa mlevenja, postavljena je oprema najnovije generacije, proizvedena od strane najpoznatijih evropskih kompanija iz ove branše.

Perjanica ovog mlina su valjci (valjne stolice) italijanske kompanije "Golfetto Sangati", proizvedeni prema jasno definisanim parametrima koji su nam potrebni kako bismo zadovoljili visoke standarde naših kupaca i uvek imali najviši mogući kvaliet proizvoda. Novopostavljeni valjci su potpuno automatizovani i bešumni, sa značajno smanjenim utroškom električne energije u odnosu na starije generacije valjaka što jasno pokazuje da cilj ove kompanije nije samo proizvodnja najkvalitetnijih vrsta brašna već i briga o zaštiti životne sredine.

Sistem dopremanja materijala na valjke je u potpunosti autonoman od samog pogona valjaka, tako da se doziranje materijala uvek vrši kontinualno i to samo u zavisnosti od količine materijala koji je dospeo na sam valjak. Nivo materijala na svakoj od valjnih stolica je registrovan preko senzora i na taj način se određuje njegova pravilna raspodela i brzina izuzimanja.

Transport samlevenog materijala vrši se kroz potpuno remontovan sistem pneumatskih cevi uz pomoć frekventno regulisanog pneumatskog ventilatora, što, takođe, znatno utiče na smanjenje utroška električne energije samog mlina. Na ovoj liniji transporta postavljen je i filter najnovije generacije firme "Ugur" te brašno i zaostale čestice iz procesa mlevenja ne mogu zagađivati životnu sredinu i radno okruženje što je još jedna veoma bitna stavka u očuvanju životne sredine. U samom procesu mlevenja postavljen je još jedan filter koji aspirira tri nove griz mašine, i koji zajedno sa njima obezbeđuje dobijanje izuzetno čistih i kvalitetnih finalnih proizvoda griza i krupice koje proizvodimo prema unapred definisanim proizvođačkim specifikacijama naših kupaca, a koji imaju široku primenu u konditorskoj i alkoholnoj industriji kao i u sistemima koji se bave proizvodnjom najrazličitijih vrsta testenina.

U samom procesu mlevenja postavljena su i tri vrgača mekinja visokog učinka koji dodatno utiču na povećanje procenta kvalitetnog brašna dobijenog iz pšenice.

Raspodela materijala dobijenog mlevenjem vrši se u dva osmodelna sita "Alapala" prema unapred projektovanom dijagramu, a sve u skladu sa našim tehnološkim zahtevima.

Kao finalni proizvodi mlevenja dobijaju se ukupno trideset dva pasažna brašna precizno definisanih reoloških, kao i fizičko-hemijskih karakteristika.

Uz ostvarenu veoma tesnu saradnju sa službom kontrole kvaliteta, na dnevnom nivou se prate kvalitativne karakteristike, pre svega, miksa pšenice koja nam dolazi na mlevenje; karakteristike svih pasažnih vrsta brašna i na kraju samih finalnih proizvoda.

U toku jedne godine nekoliko puta vrši se kompletna analiza svih pasažnih vrsta brašna i na taj način se, uz veoma detaljne proračune, definiše budući sastav svakog od proizvoda kako bi u potpunosti bili u skladu sa proizvođackim specifikacijama naših kupaca.

Finalni proizvodi transportuju se preko fluid - liftova u tačno određene smeštajne kapacitete, odnosno komore koje su namenjene samo za datu vrstu proizvoda i odakle se vrši dalje pakovanje robe u ambalažne jedinice ili u cisterne.

Sve kritične kontrolne tačke procesa mlevenja obezbeđene su magnetima i kontrolnim sitima za uklanjanje fero-magnetnih i ostalih stranih primesa, kao i najsavremenijim entoleterima koji imaju funkciju uništavanja svih vrsta insekata i njihovih jajašaca, što u kombinaciji sa detaljno definisanim redovnim planom čišćenja, dezinfekcije i dezinsekcije proizvodnog pogona obezbeđuje izuzetno visoku bezbednost proizvoda..

Kao respektivan i najpouzdaniji partner, po rečima najvećih prehrambenih kompanija sa domaćeg i regionalnog tržišta, godinama već obezbeđujemo vrhunska brašna T400, T500, griz i krupicu, kao i ogroman broj visokospecijalizovanih, namenskih vrsta brašna poput brašna za biskvite i vafel proizvode, čajno pecivo, slano pecivo, namensko brašno za burek, pite i kore, namensko brašno za pizzu i palačinke, integralno i graham brašno, kao i tamna brašna T650, T850, T1100 i T1500, odnosno sve vrste oštrih i mekih vrsta brašna u okviru navedene palete proizvoda.

Potrebno je naglasiti da naša tehnološka služba i služba za razvoj neprekidno rade na pronalaženju i definisanju novih vrsta brašna kako bi doprinele što besprekornijem funkcionisanju čitavog sistema prehrambene industrije i obezbedile što kvalitetnije proizvode našim kupcima.